Leegstand

Inventarisatie

Vanaf 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een leegstandsregister bij te houden (decreet grond- en pandenbeleid dd. 27/03/2009).

Landen heeft deze taak overgedragen aan de interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de Gete’. Onze vereniging staat in voor de opmaak en opbouw van het leegstandsregister van gebouwen / woningen en heeft de bevoegdheid tot onderzoek, controle en vaststelling van leegstand.

Definitie ‘leegstaande woning’ : ‘een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie’

Definitie ‘leegstaand gebouw’ : ‘een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden’

Heffing

In Vlaanderen is er een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Woningen en gebouwen die langere tijd leegstaan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer beschikbaar op de woningmarkt en hebben bovendien een negatieve uitstraling op de omgeving.

Landen investeert in de kwaliteit van het openbaar domein en in de leefbaarheid van de omgeving. Om langdurige leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan is er in onze stad een belastingsreglement op leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd.