Bekendmakingen

Overzicht bekendmakingen

 • Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

  Hier kan je de besluiten van de zoneraad vanaf 01.02.2019 raadplegen.

 • Beleidsdocumenten

 • Besluiten gouverneur

 • Besluiten omgevingsvergunning

 • Besluitenlijst voor 01/07/2021

  Hier kan u alle beslissingen terugvinden van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de burgemeester, de voorzitter van het vast bureau, de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.

  Vanaf 01 juli 2021 stappen we over naar de webapplicatie Gelinkt Notuleren. Deze beslissingen kan u consulteren via onderstaande link:

  Besluitenlijst na 01/07/2021

 • Gemeentewegen

 • Openbaar onderzoek

 • Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

  De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
   • de federale overheid
   • een buurland

  Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken

 • Reglementen

 • Verordeningen