Subsidiereglement waterpreventieve maatregelen

Lokaal bestuur Landen keurt het subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen goed!

Lokaal bestuur Landen legt de laatste hand aan het Hemelwater- en Droogteplan, dat in december wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De volgende jaren wordt dat plan vertaald naar concrete acties.

Eén van deze acties werd al goedgekeurd door de gemeenteraad! Zo zullen we vanaf 2023 investeren in een subsidieprogramma voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast.

Als er gebouwd wordt in kwetsbare gebieden, kunnen individuele waterpreventieve maatregelen gebouwen beschermen tegen wateroverlast bij overstromingen. Er is een hele verscheidenheid aan maatregelen die kunnen worden toegepast bij bestaande gebouwen. Deze gaan van het afdichten of verhogen van verluchtingsopeningen tot het voorzien van een keermuur. Bovendien kan er gekozen worden voor systemen die flexibel zijn en enkel bij overstromingsgevaar ingezet kunnen worden, zoals de tijdelijke plaatsing van schotten voor ingangen. Ook in het kader van klimaatverandering kunnen deze maatregelen helpen om op een relatief eenvoudige manier gebieden met bijkomend risico op wateroverlast te beschermen tegen overstromingen.

Inwoners die voldoen aan de voorwaarden kunnen tot 75% worden gesubsidieerd voor het nemen van waterpreventieve maatregelen. Inwoners die interesse hebben in waterpreventieve maatregelen en eventuele subsidies kunnen contact opnemen met de dienst Planning & Werken (planning@landen.be). Vooraleer met de uitvoering van de maatregelen te starten, vraagt de aanvrager ‘advies waterpreventieve maatregelen’ aan bij de dienst Planning & Werken.

Binnen de perken van de daartoe op het budget van de stad Landen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie toekennen voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen water- en modderoverlast.

Voor wie?

De subsidie kan worden toegekend:

 1. aan eigenaars, mede-eigenaars of huurders van een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden of het geheel van verschillende wooneenheden in een gebouw;
  of
 2. aan eigenaars, mede-eigenaars of huurders van een gebouw in collectief gebruik (scholen, jeugdlokalen, rustoorden, …) .

Voorwaarden

De subsidie kan worden toegekend wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het pand werd in het verleden door water- en modderoverlast getroffen.
 2. Het pand is gelegen op een perceel in een gebied waar (momenteel) collectieve of brongerichte maatregelen de water- en modderoverlast niet efficiënt kunnen voorkomen.
 3. Het pand is gebouwd conform de vergunningsvoorwaarden zoals opgenomen in de omgevings- of stedenbouwkundige vergunning of wordt vergund geacht.
 4. Het pand is gebouwd conform de geldende stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwater, tenzij het gebouwd is voor de stedenbouwkundige verordeningen van kracht werden.
 5. Voor het betrokken perceel door de stad Landen of door een door stad aangestelde instantie een studie werd uitgevoerd die vermeldt welke maatregelen noodzakelijk zijn ter preventie van water- en modderoverlast en de wijze waarop deze maatregelen uitgevoerd moeten worden.
 6. De procedure zoals bepaald in artikel 4 werd nageleefd.

Procedure

Dit subsidiereglement treedt in werking VANAF 1 januari 2023

 1. Vooraleer met de uitvoering van de maatregelen te starten, vraagt de aanvrager ‘advies waterpreventieve maatregelen’ aan bij de dienst Planning & Werken van het stadsbestuur Landen. Bij de adviesvraag worden de volgende documenten gevoegd:
   • Een bewijs van eigendom of huurovereenkomst van het betreffende pand;
   • Het bewijs dat het pand in het verleden door water- en modderoverlast getroffen werd.
 2. De dienst Planning en Werken of een door stad aangestelde instantie brengt binnen de 10 werkweken na de aanvraag een ‘advies waterpreventieve maatregelen’ uit.
 3. Het ‘advies waterpreventieve maatregelen’ wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. De aanvrager voert de maatregelen uit conform het goedgekeurde ‘advies waterpreventieve maatregelen’.
 5. De aanvrager dient schriftelijk de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken, zijnde 1 jaar na de datum van de laatste factuur, in bij de dienst Planning & Werken van de stad Landen. Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken:
   • Scans van de originele aankoop- en installatiefacturen in het kader van de waterpreventieve maatregelen (bestelbonnen of kastickets zijn ongeldig). Hierop worden de uitgevoerde werken voldoende duidelijk omschreven en worden ze gescheiden van de niet-gesubsidieerde werken.
   • Het bewijs van uitvoering van zichtbare en niet-zichtbare maatregelen (overzichtsfoto’s woning, foto’s vóór, tijdens en na de werken).
   • Post- of bankrekeningnummer en naam en adres van rekeninghouder.
 6. Controle van de uitgevoerde werken en ingediende facturen conform goedgekeurd ‘advies waterpreventieve maatregelen’ door de stad Landen of een door stad aangestelde instantie. Er wordt een controleverslag met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag opgemaakt.
 7. Het controleverslag met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen, met een maximum van:

 1. €5.000 incl. btw per aanvraag voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden of het geheel van verschillende wooneenheden in een gebouw.
 2. €7.500 incl. btw per aanvraag voor een gebouw in collectief gebruik.

Afhandeling

 1. De subsidie wordt volledig vereffend na goedkeuring van het controleverslag met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag door het college van burgemeester en schepenen.
 2. De stedelijke subsidie wordt overgeschreven op de in de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie vermelde post- of bankrekening.
 3. De eigenaar moet de waterpreventieve materialen in stand houden, beheren en onderhouden als een goede huisvader.
 4. Bij verkoop van een gebouw waaraan gesubsidieerde waterpreventieve maatregelen werden uitgevoerd, dient in de notariële akte opgenomen te worden dat de nieuwe eigenaar de waterpreventieve materialen als een goede huisvader moet in stand houden, beheren en onderhouden.