RUP Molenberg

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP ‘MOLENBERG’

Het RUP Molenberg heeft tot doel het gebied efficiënt te ontwikkelen in het kader van de sportbehoeften op de site van Sparta en de huidige locatie van het sportpark aan de Sportlaan. Voorafgaand hebben de bestaande sportverenigingen die deel uitmaken van deze sites hun behoefteplan voor de nabije toekomst overgemaakt. Binnen deze site ligt ook het oude zwembad. Daarnaast willen we aandacht hebben voor de groene omgeving en de Molenbeek openleggen als groenblauwe dooradering. We willen de handels-as in de Stationsstraat optimaliseren door o.a. een zachte verbinding te creëren tussen handels-as en sportpark.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat op 30 januari 2024 het college van burgemeester en schepenen de scopingsnota en het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) heeft goedgekeurd. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van ons gemeentelijk beleid.

Terugkijkend op eerdere stappen, werd de startnota en procesnota op 23 februari 2021 goedgekeurd door het college en vervolgens voorgelegd aan verschillende adviesinstanties. Van 1 april 2021 tot en met 30 mei 2021 was de documentatie raadpleegbaar, en op 29 april 2021 werd er een digitaal participatiemoment georganiseerd. Gedurende deze periode ontvingen we in totaal 9 adviezen en 23 suggesties of opmerkingen, die zorgvuldig zijn overwogen bij de opstelling van de scopingsnota.

De scopingsnota bevat een uiteenzetting van de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de verschillende keuzes die moeten worden gemaakt. Dit document is het resultaat van een grondige verwerking van de inspraakreacties van het publiek en de adviezen van de adviesinstanties op de startnota. Een volledig overzicht van het verslag van het participatiemoment en hoe hiermee is omgegaan, is terug te vinden in bijlage bij de scopingsnota.

Op dit moment wordt het dossier doorgestuurd naar hogere overheidsinstanties en diverse externe diensten voor verdere adviesverlening. We verwachten dat tegen uiterlijk 21 maart 2024 de adviesinstanties hun standpunten zullen kenbaar maken tijdens een plenaire vergadering. Afhankelijk van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp van het RUP nog worden aangepast.

Geschiedenis RUP Molenberg

In 2008 werd de opdracht tot de aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeringsplan RUP ‘Molenberg’ art. 14 en zijn wijzigingen al goedgekeurd.

Het dossier werd nadien op pauze gezet omwille van het beeldkwaliteitsplan¬†dat de huidige site ziet als een stadspark in de groenstructuur en de herbestemming van het zwembad. Ondertussen is de nieuwe locatie van het zwembad een feit en is het wenselijk het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Molenberg’ terug op te starten.¬†De stad herziet bij deze het BPA Molenberg en BPA Molenberg wijziging om te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige behoeftes. Een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is een oud stedenbouwkundig plan waarop specifieke voorschriften van toepassing zijn. Door de gewijzigde wetgeving kunnen er geen BPA’s meer opgemaakt worden en is dit vervangen door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Via onderstaande link kan u het verslag van deze vergadering terugvinden:

Verslag informatievergadering van 29 april 2021

Via onderstaande link kan u de scopingsnota en de procesnota terugvinden:

scopingsnota

procesnota