Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend. Ook lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

Overzicht dossiertaks bij omgevingsvergunningsaanvraag

H. Omgevingsvergunning identiek voor vereenvoudigde als gewone procedure

digitaal dossier

melding van een ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3) 50,00/dossier
melding voor het uitvoeren van een stedenbouwkundige handeling 50,00/dossier
aanvraag tot het houden van een projectvergadering als het college van burgemeester en schepenen de bevoegde instantie is 100,00/dossier
aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
(a) verplichte samenwerking met een architect

(b) bouw van meerdere eenheden (forfait/ dossier)(handel, horeca, dienst en/of wonen)

(c) per eenheid voor handel, horeca, dienst

en/of wonen

(d) andere dossiertypes zonder architect

 
 

 

50,00/dossier

 

100,00/dossier

 

+35,00/eenheid

 

25,00/dossier

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
(a) klasse 1
(b) klasse 2
 

 

100,00/dossier

70,00/dossier

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
(a) met wegenis + per lot
(b) zonder wegenis + per lot
 

 

200,00/dossier + 50,00/lot

150,00/dossier + 50,00/lot

vraag tot omzetting van een milieuvergunning, verleend voor 20, jaar naar een permanente vergunning (artikel 390 omgevingsvergunningsdecreet) en bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83, §1 lid 3 omgevingsvergunningsdecreet) 70,00 /dossier
verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 70,00 /dossier
verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning
(1) met vermeerdering van loten
(2) zonder vermeerdering van loten
 

50,00/dossier + 50,00/lot

50/dossier

afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 25,00/ dossier
aanvraag van een stedenbouwkundig attest 50,00/dossier
aanvraag van een planologisch attest 150,00/dossier
organisatie openbaar onderzoek en publicatiekosten 

 

terugvorderen van verzendings- en publicatiekosten

Analoog dossier

vraag voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (artikel 104 omgevingsvergunningsdecreet) 100,00/dossier
I. Op de afgifte van een conformiteitsattest
(a) een conformiteitsattest voor een woning 50,00
(b) een conformiteitsattest voor een kamer met een maximum per woning 12,50

50,00

J. Op de afgifte van een vergunning voor het verstrekken van sterke dranken op fuiven of gelegenheidsevenementen
(a) occasionele vergunning 10,00
(b) permanente vergunning 100,00

De belasting bestaat uit het bedrag per dossiertype, zoals vermeld in bovenstaande tabel. De bedragen per dossiertype worden cumulatief aangerekend

De kosten moeten betaald worden bij het indienen van de aanvraag op het rekeningnummer BE67 0910 0016 1087 (IBAN), GKCCBEBB (BIC) met vermelding naam aanvrager - naam project - adres aanvraag. Het betalingsbewijs moet bij de aanvraag gevoegd worden. Een dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald is en het betalingsbewijs niet toegevoegd wordt aan het dossier.

De verzendings- en publiciteitskosten voor het organiseren van een openbaar onderzoek worden aan de aanvrager meegedeeld bij het opstarten van het openbaar onderzoek. Deze kosten moeten door de aanvrager binnen de 14 dagen aan de stad betaald worden per overschrijving.

Zijn van de belasting vrijgesteld:

De nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen de 3 maanden na het intrekken of onvolledigheidsverklaring van het vorige dossier, op voorwaarde dat aan alle van de volgende vereisten is voldaan:

 • Op de ingetrokken of onvolledig verklaarde aanvraag werd een belasting conform het onderhavig reglement betaald;
 • De nieuwe plannen komen tegemoet aan de opmerkingen die leidden tot de intrekking of onvolledigheid van het vorige dossier;
 • De nieuwe aanvraag betreft een gelijkaardige aanvraag
 • Er worden geen nieuwe elementen aangevraagd die niet in het vorige dossier voorkwamen

De werkelijk gemaakte kosten, uitgezonderd de personeelskosten, voor de afhandeling van het nieuwe dossier (kosten van aangetekende zendingen, kosten van publicatie, …) blijven onverminderd verschuldigd.