Omgevingsvergunning

Als u in Vlaanderen werken uitvoert aan en rond gebouwen of een onderneming wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend. Ook lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

 

Overzicht retributies bij omgevingsvergunningsaanvraag

 1. digitaal dossier
melding van een ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3): 30,00€/dossier
melding voor het uitvoeren van een stedenbouwkundige handeling: 30,00€/dossier
aanvraag tot het houden van een projectvergadering als het college van burgemeester en schepenen de bevoegde instantie is: 100,00€/dossier

aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

(a) dossiertypes zonder architect: 50,00€/dossier

(b) verplichte samenwerking met een architect: 75,00€/dossier

(c) bouw van meerdere eenheden (forfait/ dossier): 100,00€/dossier

 (handel, horeca, dienst en/of wonen)

Bijkomend per eenheid voor handel, horeca, dienst en/of wonen: + 35,00€/eenheid

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

(a) niet aanvullend bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 75,00€/dossier

(b) aanvullend bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 50,00€/dossier

aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

(a) met wegenis + per lot: 200,00€/dos + 50,00€/lot

(b) zonder wegenis + per lot: 150,00€/dos + 50,00€/lot

aanvraag van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

(a) niet aanvullend bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 75,00€/dossier

(b) aanvullend bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 50,00€/dossier

aanvraag van een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen

(a) niet aanvullend bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 75,00€/dossier

(b) aanvullend bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 50,00€/dossier

vraag tot omzetting van een milieuvergunning, verleend voor 20, jaar naar een permanente vergunning (artikel 390 omgevingsvergunningsdecreet) en bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83, §1 lid 3 omgevingsvergunningsdecreet): 75,00€/dossier
verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden / de voorwaarden voor stedenbouwkundige handelingen: 75,00€/dossier

verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning

(1) met vermeerdering van loten: 50,00€/dossier + 50,00€/lot

(2) zonder vermeerdering van loten: 50,00€/dossier

afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 25,00€/ dossier
aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 50,00€/dossier
aanvraag van een planologisch attest: 150,00€/dossier
organisatie openbaar onderzoek en publicatiekosten: Vaste kost van 20,00€ + terugvorderen van verzendings- en publicatiekosten
aanschrijven van aanpalende(n) in kader van artikel 83 van het omgevingsvergunningsdecreet: terugvorderen van verzendingskosten
2. Analoog dossier
vraag voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (artikel 104 omgevingsvergunningsdecreet): 125,00€/dossier
Rekeningnummer: BE67 0910 0016 1087 (IBAN) GKCCBEBB (BIC)
Vermelding bij betaling: naam aanvrager – naam project – adres aanvraag