Integratietegemoetkoming (IT)

Als u minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 jaar bent en u hebt omwille van uw handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hebt u misschien recht op een integratietegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Minstens 21 jaar oud zijn.
 • Uw handicap moet worden erkend door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid. Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming moet u minstens 7 punten behalen op de schaal van “zelfredzaamheid”.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 • U moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
 • Bepaalde inkomensgrenzen mogen niet overschreden worden.

Procedure

Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.

Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.

De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.

U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

De maatschappelijk werker van het OCMW of uw mutualiteit kan u helpen bij het indienen van een aanvraag.

Bedrag

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming is in eerste instantie afhankelijk van uw gezinscategorie. Het bedrag waar u recht op kan hebben, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van uw huishouden.

Uitzonderingen

U komt ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als u

 • jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

Wat meebrengen

 • Naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt

 • Bankrekeningnummer