Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. De aangestelde schuldbemiddelaar zal uw inkomsten ontvangen en zal hiervan een gedeelte gebruiken om de schulden af te betalen. Hij zal u wel leefgeld geven voor de gewone kosten zoals eten, huur, facturen elektriciteit, …

Wanneer u moeite hebt om uw leefgeld te beheren, kan u in budgetbegeleiding of budgetbeheer gaan bij het OCMW.

Voorwaarden

  • U moet een "natuurlijk persoon" zijn, rechtspersonen zoals een vennootschap of vzw komen niet in aanmerking.
  • U mag de voorbije 6 maanden geen handelaar geweest zijn, of een faillissement moet meer dan 6 maanden geleden zijn afgesloten.
  • U bevindt zich in een toestand van “overmatige schuldenlast”, wat wil zeggen dat u er niet in slaagt een evenwicht te vinden tussen de inkomsten en vaste kosten en afbetalingen. Tijdelijke betalingsproblemen volstaan niet, het moet gaan om grote en structurele schulden die u onmogelijk zal kunnen terugbetalen binnen een redelijke termijn.

Procedure

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont. De maatschappelijk werker van het OCMW kan u informeren over de procedure en doorverwijzen naar een advocaat die pro deo een verzoekschrift kan opmaken en indienen.

Als u toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze probeert tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen.

Een minnelijke aanzuiveringsregeling is een plan over hoe de schulden afbetaald zullen worden. De schuldbemiddelaar onderhandelt hiervoor met de schuldeisers. Als zowel u als de schuldeisers akkoord gaan met het plan, zal de rechter dit bekrachtigen.

In dit aanzuiveringsplan worden inspanningen gevraagd van alle partijen. Zo zullen de schuldeisers doorgaans een deel van hun vordering laten vallen en zal u een zo groot mogelijk deel van uw inkomen ter beschikking stellen aan de schuldeisers.

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen, stopt de bemiddeling en stelt hij een proces-verbaal op. De rechter kan dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen. Deze duurt in principe maximaal vijf jaar. Omdat in deze beperkte periode meestal niet alle schulden kunnen worden terugbetaald, worden in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling vaak schulden kwijtgescholden. De rechter kan de verkoop bevelen van alle voor beslag vatbare goederen (auto, huis, waardevolle spullen, …).

Bedrag

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Er is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar moet deze vergoeding ook altijd ter goedkeuring aan de rechter voorleggen.

Meer info

Voor meer informatie over collectieve schuldenregeling of een doorverwijzing, kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.