Wijzigen, verplaatsen of opheffen van gemeentewegen

Het is mogelijk de ligging van een buurt- of voetweg te wijzigen op terrein. Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in het nieuwe decreet houdende de gemeentewegen.

U volgt de wijzigingsprocedure voor de opmaak van uw dossier - er volgt een openbaar onderzoek - eventuele bezwaren tegen de gevraagde verplaatsing of afschaffing kunnen gedurende deze periode worden ingediend - schattingsverslag, mogelijk bekomen één of meerdere percelen een meerwaarde.

Procedure

De gemeenteraad stelt het ontwerp van grafisch plan tot opheffing/ wijziging van een gemeenteweg voorlopig vast. Er volgt, binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling, een openbaar onderzoek - gedurende 30 dagen ligt het dossier ter inzage gelegd in het gemeentehuis en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

De gemeenteraad stelt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het grafisch plan tot opheffing/ wijziging van een gemeenteweg definitief vast.

Bij de definitieve vaststelling van het grafisch plan tot de opheffing/ wijziging van een gemeenteweg kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd, of eruit voortvloeien.Regelgeving

Decreet houdende de gemeentewegen
Datum 03/05/2019

Wat meebrengen

Op de website van de provincie Vlaams Brabant vindt u op deze pagina een actuele procedurenota. Deze bijlage gaat uitgebreid in op de nieuwe procedure en geeft richtlijnen voor de opmaak van het verzoekschrift en plannen.

Meer info

Om gemeenten (maar ook notarissen, landmeters en andere betrokkenen) goed te informeren over het Decreet Gemeentewegen, vindt u via deze link een samenvattend document rond de krachtlijnen van het decreet en aandachtpunten erbij.