Uw contactgegevens in het Rijksregister

Het Rijksregister biedt de mogelijkheid om je contactgegevens (of sommige ervan) op vrijwillige basis mee te delen: je telefoonnummer, je GSM-nummer, je e-mailadres.

Dit kadert in de administratieve vereenvoudiging. De diensten van het stadsbestuur kunnen deze contactgegevens gebruiken om sneller met jou te communiceren.

Deze gegevens zullen dan ook toegankelijk zijn voor een aantal instanties (ziekenfonds, belastingdienst, hulpdiensten, overheidsdiensten, …) die wettelijk gemachtigd zijn daartoe toegang te hebben en om ze te gebruiken, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De machtigingen inzake toegang tot die gegevens worden verleend door het Sectoraal Comité van het Rijksregister en kunnen geraadpleegd worden op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Je kan je contactgegevens zélf invoeren, wijzigen of schrappen in je rijksregisterdossier door je aan te melden met je identiteitskaart en pincode op volgende website: https://mijndossier.rrn.fgov.be. (opgelet, eerst identiteitskaart in kaartlezer steken vooraleer door te klikken!)

Je kan je ook wenden tot de dienst burgerzaken waar je dan je contactgegevens kan doorgeven. Ter bescherming van de privacy kan je dit enkel persoonlijk aan het loket regelen.