Trajectcontroles

GAS 5: inwerkingtreding trajectcontrole

De Vlaamse Regering geeft alle gemeentes de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur.

Om dit systeem te implementeren, heeft lokaal bestuur Landen een concessieovereenkomst afgesloten met de firma Cipal Schaubroeck, die gespecialiseerd is in trajectcontrole-as-a-service. Zij staan in voor de plaatsing, het onderhoud en het aanleveren van de gegevens van de camera’s. 

Momenteel worden de palen geplaatst voor onze eerste drie trajectcontroles. Bij een trajectcontrole hangen camera’s aan het begin en einde van het traject dat gecontroleerd wordt. Deze camera's registreren elk gemotoriseerd voertuig. De tijd die een voertuig erover doet om tussen twee meetpunten te rijden, geeft aan hoe hard de bestuurder gemiddeld gereden heeft. 

Als je met een te hoge gemiddelde snelheid tussen de meetpunten rijdt, krijg je een boete. 

De trajectcontroles zullen in het najaar 2024 opgestart worden.

Welke snelheidsovertredingen kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden?

Enkel snelheidsovertredingen die aan elk van de volgende vijf voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een GAS-boete:

  • het betreft een snelheidsovertreding begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur;
  • het betreft een snelheidsovertreding waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur is overschreden (na correctie met de technische tolerantiemarge);
  • het betreft een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen, en meer bepaald enkel met toestellen die de gemiddelde snelheid van voertuigen op een specifiek traject meten, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;
  • het betreft een snelheidsovertreding begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;
  • het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt vastgesteld.

Indien niet voldaan is aan één van deze vijf voorwaarden, wordt de snelheidsovertreding niet met een GAS-boete, maar met een strafrechtelijke boete gesanctioneerd.

Landen heeft voor het opleggen van de boetes een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma C-Smart, wiens bevoegde personeelsleden als sanctionerend ambtenaar zullen optreden.

Waarom plaatst Landen trajectcontroles?

Landen zet sterk in op verkeersveiligheid. Daarom is het belangrijk om elke weggebruiker aan te moedigen om de maximumsnelheid te respecteren. De trajectcontroles zullen daarbij helpen. Snelheidslimieten zijn er namelijk om jou en andere weggebruikers te beschermen: jouw snelheid is mijn veiligheid!
Gerichte mobiele controles door de lokale politie kunnen dan meer op andere plaatsen. 

Meerdere studies hebben aangetoond dat door de aanwezigheid van een trajectcontrole het aantal snelheidsovertreders en ongevallen dalen, zowel voor, in als na de bewaakte zone.

Het gedeelte van de inkomsten van de GAS-boetes bestemd voor de gemeente kan geïnvesteerd worden in meer infrastructurele ingrepen die het verkeer in Landen nog veiliger en leefbaarder te maken. 

Waar bevinden de trajectcontroles zich in Landen?

Op basis van controles en snelheidsmetingen, uitgevoerd door de politie, en de veel voorkomende klachten door inwoners over overdreven snelheid werd een prioriteitenlijst opgesteld. We selecteerden drie trajecten op verbindingswegen met meer lokaal en regionaal doorgaand verkeer.

  • Steenweg op Sint-Truiden in Walshoutem
  • Hannuitsesteenweg in Walsbets
  • Rumsdorpstraat in Rumsdorp