Trage Wegenplan

In 2021 engageerden we ons tot het uitwerken van een tragewegenproject. Op dat moment zijn niet alle trage wegen op het grondgebied gekend of zijn ze gedeeltelijk in slechte of onbruikbare staat. Daardoor blijven hun troeven onderbenut, terwijl er op het vlak van actieve mobiliteit naar de toekomst toe heel wat kansen zijn. Daarom namen we initiatief om samen met Trage Wegen vzw, inwoners en lokale organisaties het netwerk te inventariseren en een beleidskader op te maken!

Dankzij de hulp van meer dan 30 inventariseerders werden ongeveer 860 wegsegmenten in kaart gebracht en bijna 1300 foto’s geregistreerd. Het totale tragewegennet is bijna 180 km lang waarvan meer dan de helft opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen of een ruilverkavelingsplan. De overige trage wegen zijn feitelijke trage wegen: trage wegen op openbaar domein, publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang, voormalige treinbeddingen en andere wegen en paden in feitelijke toestand van trage weg.

De ontwikkeling van een zogenaamd ‘traag netwerk’ brengt samenhang in het vaak versnipperde geheel aan trage wegen door combinatie met de meest geschikte autoluwe en wandel- en fietsvriendelijke straten voor actieve mobiliteit. Het wensbeeld voor dit traag netwerk is een stadsbreed streefbeeld op lange termijn, als leidraad voor de ontwikkeling en versterking van de lokale trage wegen. Het stapsgewijs opgebouwde wensbeeld is richtinggevend en dynamisch en kan wijzigen in functie van realisaties en toekomstige opportuniteiten.

Om het plan te concretiseren werken we drie thema’s uit: we onderzoeken de langeafstandswegen en beleefbare beekvalleien, we gaan op zoek naar mogelijkheden voor de uitbouw van een mountainbikeparcours en we traceren aangename, autoluwe verbindingen tussen de kernen.

Lange afstandswegen

We vinden (potentiële) trajecten doorheen de structurerende en landschappelijk waardevolle beekvalleien van de Kleine Gete, Molenbeek en Zeyp maar ook via de RAVeLs zuidwaarts en een nieuwe parallelroute met de oost-westgerichte spoorlijn.

Voor deze trajecten werden de kansen, knelpunten en uitdagingen op wegniveau geanalyseerd. Grote delen van deze trajecten zijn nu al goed toegankelijk en in gebruik als trage weg. Andere stukken komen in aanmerking voor een opwaardering of verbetering. En sommige segmenten vallen samen met te herstellen of te ontwikkelen ontbrekende schakels of wenslijnen. De ontwikkeling van deze langeafstandswegen zorgt voor betekenisvolle, continue en belevingsvolle trage assen voor wandelaars en fietsers.

Mountainbikeparcours

Met de komst van het tragewegenproject werd de wens voor een mountainbikeparcours nieuw leven in geblazen. Op basis van een analyse van kansen, knelpunten en (on)verhardingsgraad komen we tot een wenselijk traject. De komende maanden zoeken we oplossingen voor de knelpunten en gaan we samen met Sport Vlaanderen werken aan de uitbouw van het parcours.

Aangename, autoluwe verbindingen tussen de kernen

Wanneer we kijken naar de aanknopingspunten uit de beleids- en planningscontext dan lijkt een kwalitatieve ontsluiting van de open ruimte voor wandelaars en fietsers een terugkerend focuspunt te zijn, zowel voor functioneel als recreatief gebruik van, naar en tussen de kernen. Dit uitgangspunt is gebruikt voor een analyse van kansen, knelpunten en uitdagingen. Hieruit werden adviesroutes uitgewerkt waarbij traag verplaatsen en verblijven centraal staan in een optimaal belevingsvolle landschappelijke en autoluwe omgeving.