Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen.

Hierbij een overzicht van alle steunmaatregelen vanuit de Federale en Vlaamse Overheid.

Coronamaatregelen

De zelfstandige (ook freelancer)

 Hinder- sluitingspremie

Sedert 27 maart is het mogelijk om de sluitingspremie on-line aan te vragen. Voor wie dit nog niet heeft gedaan, hierbij nogmaals de weblink: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/aanvraagprocedure

Het tijdsverloop tussen de aanvraag en de goedkeuringvzal maximaal 14-dagen in beslag nemen. Na de goedkeuring is het een kwestie van een twee à drietal dagen alvorens de premie op de rekening van de aanvrager zal worden gestort.

Verder werd door de Vlaamse Regering besloten om na 4 april een dagvergoeding van 160,00 euro te betalen voor de handelszaken die gesloten moet blijven. Hiervoor moet u verder niets ondernemen.

Omdat de sluitingspremie digitaal werd aangevraagd, beschikt het Agentschap reeds over uw gegevens en deze dagvergoeding hoort als verderzetting bij de sluitingspremie.

Dus als u de sluitingspremie krijgt toegestemd, dan wordt deze automatisch verlengd tot het opheffen van de maatregelen genomen door de Federale Regering, en zal u 160,00 euro dagvergoeding blijven ontvangen.

Overbruggingsrecht

De sluitingspremie is ook cumuleerbaar met het Overbruggingsrecht dat u kan aanvragen via uw sociale verzekeringsinstelling. De volledige uitleg hierover kan u terugvinden aan de hand van deze weblink: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte

Word je zelf ziek, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet begint de termijn van 8 dagen die je moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van jouw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.

Fiscale maatregelen

Belastingen, vennootschapsbelastingen, BTW

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (zie de blokken hieronder en deze https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen).

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling voor: 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan je voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Betalingsuitstel voor bepaalde verzekeringen

De verzekeringssector wil een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten. Zo zou de sector soepel omspringen met klanten in nood.

 • Concreet worden zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot eind september, als de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland.
 • Ook de betaling van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort.
 • Voor de premie van de brandverzekering kan eveneens uitstel worden verleend, maar enkel voor wie werkloos is geworden.
 • Voor alle andere verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan gevonden worden.
 • Ook engageert de sector zich om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020. De betaling van de premies door de werknemers wordt kwijtgescholden.

Maatregelen genomen door de bankinstellingen

Betalingsuitstel kredieten

Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. 

Betalingsuitstel bestaande kredieten

Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis "levensvatbaar" waren, krijgen zonder bijkomende kosten betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Onder 'levensvatbaar' moet je verstaan: bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.
Ook gezinnen in financiële moeilijkheden kunnen hierop een beroep doen. Lees hier meer: https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/banken-en-overheid-treffen-maatregelen-om-bedrijven-en-particulieren

Waarborgregeling

Uitbreiding waarborgregeling door corona

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kan de financiering van een dergelijke openstaande schuld slechts tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling. https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

Indien u ook werkgever bent

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen 

Alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.

Je kan ook uitstel vragen voor de herzienings/regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Dit zijn de sociale bijdragen die je nog moet betalen na een herberekening, omdat de belastingen je werkelijke inkomsten voor de vorige jaren doorgaven. Er zullen geen verhogingen of vermeerderingen aangerekend worden wegens het uitstel en alle sociale rechten zijn gegarandeerd.

Je behoudt gedurende deze periode dus je recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Neem hiervoor contact op met het sociaal verzekeringsfonds.

Hou er wel rekening mee dat uitstel van betaling geen afstel is.

Tijdelijke werkloosheid

Alle tijdelijke werkloosheid is overmacht 

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven. 

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.

Hoe lang duurt deze aangepaste tijdelijke werkloosheid?

Deze versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020.

Procedure:

De aanvraag en aangifteprocedure worden vereenvoudigd. Als werkgever zal je nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.

Meer info op: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

Hoeveel bedraagt de uitkering voor de werknemer?

De werknemer zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen (in een zesdagenstelsel). Dit komt neer op zo’n 150 euro per maand. Bovendien worden de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

De RVA krijgt zeer veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zitten voor het eerst in het systeem en voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt. Dit vraagt tijd en om te vermijden dat mensen op eind van de maand niet kunnen betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is, zal je een voorschot krijgen. Alles wordt echter in het werk gesteld om het volledig bedrag van meet af aan uit te betalen. De mensen die een voorschot ontvangen krijgen nadien het saldo.

Wat als de werknemer ziek wordt of is tijdens de tijdelijke werkloosheid?

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen. De werknemer moet dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds.

Wanneer de werknemer al ziek is vóór de start van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever slechts gewaarborgd loon betalen tot en met de dag vóór de start van de tijdelijke werkloosheid. Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid moet de werknemer dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds.

Na afloop van de ziekteperiode valt de werknemer dan terug op tijdelijke werkloosheid.

FAQ

Thuisleveringen

Verder hebben we de vraag gekregen van winkeliers die moeten sluiten maar aan huis willen leveren, of zij over een document vanuit de Federale Overheid moeten bezitten om thuisleveringen te mogen uitvoeren. Hierbij het antwoord van het kabinet van minister Muylle:

"De dienst KMO-beleid heeft een besluit voorbereid dat voorziet dat ondernemingen tijdelijk, namelijk zolang de maatregeling inzake sluiting zoals voorzien daar dit ministerieel besluit van toepassing zijn, geen bijkomende NACE-code moeten laten inschrijven wanneer ze activiteiten ingeschreven voor 13 maart 2020 volgens andere modaliteiten uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het aan huis leveren en afhalen door een restaurant dat in de KBO ingeschreven is met de NACE code “eetgelegenheid met volledige bediening” of een kleinhandelaar die een webshop opstart. 

 Concreet betekent dit dat u aan huis mag leveren en geen document nodig hebt van de FOD Economie, zolang de opgelegde sluitingsmaatregelen gelden. Zorg er wel steeds voor dat u bij een levering ook over een leveringsbon beschikt (dit kan en mag u zelf maken, hiervan zijn templates te vinden op het internet), zo bent u in orde wanneer u wordt tegengehouden door de politie tijdens een levering.

Winkels met algemene voeding

handelszaken waarvan het aanbod grotendeels bestaat uit algemene voeding mogen momenteel geopend zijn tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

Uitgezonderd nachtwinkels, waarbij momenteel wel het sluitingsuur is ingekort (tot 22.00 uur), maar waarvan het uur van opening ongewijzigd blijft, namelijk open vanaf 18.00 uur.

Belangrijk:

Een aantal handelaars die verplicht moeten sluiten hebben ons reeds gecontacteerd met de vraag: “verlies ik mijn rechten op een premie of het overbruggingsrecht, als ik aan huis lever?”.

Neen, dat is niet geval, zie hieronder een stukje uit het besluit van de Vlaamse regering:

E-commerce: e-commerce handelaars mogen hun activiteiten verderzetten, ook indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, baby- of kinderwinkels, geboortelijsten, …), mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden. Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten. Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

Schenken van medische goederen

De federale regering nam nog volgende maatregelen voor het schenken van medische goederen

 • Geen btw op schenken van medische goederen aan ziekenhuizen
 • Kosten gemaakt voor schenkingen aan ziekenhuizen zijn aftrekbaar als beroepskost in de inkomstenbelasting.

UPDATE

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 10 april formeel dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen.
Zie: Besluit Vlaamse Regering - https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5E8F657A639E770008000088

De compensatiepremie kan voorlopig nog niet aangevraagd worden (technische uitwerking is bezig).