Steunmaatregelen voor particulieren

Door verschillende overheden worden beslissingen genomen om de financiële impact van de coronamaatregelen draaglijker te maken. De belangrijkste maatregelen van de Federale en Vlaamse overheid worden hieronder vermeld. Maar neem zeker ook een kijkje bij de rubrieken Steunmaatregelen voor zelfstandigen en School gesloten - info voor de ouders.

ENERGIE & WATER

Behandeling van de aanvragen aan het sociaal stookoliefonds

• De voorkeur gaat naar een elektronische of schriftelijke procedure. De aanvragers kunnen het aanvraagformulier downloaden op de internetsite en een kopie of een foto maken van hun leveringsbon en dit alles per mail of elektronisch naar het OCMW sturen. De aanvragers kunnen eveneens alles in een enveloppe steken en die in de brievenbus van het OCMW steken.

• Wat de termijn van 60 dagen betreft waarover de persoon beschikt om zijn aanvraag aan het OCMW te bezorgen, vanaf de leverdatum, kan de huidige periode worden beschouwd als overmacht. Bijgevolg zal iemand die zijn aanvraag bezorgt in april, terwijl de einddatum eind maart was, overmacht kunnen inroepen en aanspraak kunnen maken op de verwarmings-toelage wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan.

Tegemoetkoming in de water- en energiefactuur voor wie tijdelijk werkloos werd

• De Vlaamse overheid geeft een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden ten gevolge van COVID-19. De forfaitaire vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro en is als volgt samengesteld: voor water 30,77 euro, voor de verwarmingskosten 95,05 euro en voor de elektriciteitskosten 76,86 euro.

• Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

• Deze vergoeding wordt eveneens uitbetaald aan de betrokken werknemers in volgende situaties: bewoners in een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke watermeter (op naam van de syndicus); bewoners van een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt; klanten met een budgetmeter.

Opladen budgetmeters

De budgetmeter kan opgeladen worden in de inkomsas van het Sociaal Huis. Deze blijft 24/7 toegankelijk.

Verbod op afsluiting van gas en elektriciteit

Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van gas of elektriciteit.

Verbod op afsluiten of begrenzen van het debiet van de waterlevering

Zolang de strikte maatregelen van kracht zijn, zullen de exploitanten niet overgaan tot begrenzing of afsluiting.

WONEN

Betalingsuitstel voor hypothecair krediet (akkoord van 22 maart tussen de minister van Financiën en de bankensector)

• Particulieren en ondernemingen/organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen kosteloos betalingsuitstel (tot en met 30 september 2020) van hun hypothecair krediet vragen.

• Voor particulieren:
 - een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende maximum 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend;

 - de banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen;

 - de financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

• Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

Huurprijsvermindering in sociale huur

Als een huurder of een van de personen van wie het inkomen in aanmerking wordt genomen voor de huurprijsberekening tijdelijk werkloos is wegens overmacht (reden ‘coronavirus’) wordt de huurprijs berekend op basis van het huidige inkomen, met name de som van de inkomsten van de maand die aan de toepassing voorafgaat.

Verlenging huurovereenkomst wegens uitzonderlijke omstandigheden

In afwijking van de regelgeving kan de huurder tijdens de duurtijd van de coronavirusmaatregelen de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen met een e-mail. Die aanvraag kan ook nog gebeuren tijdens de maand voor de vervaldag van de huur.

Tijdelijk verbod op uithuiszettingen

• De Vlaamse regering heeft op 27 maart beslist om gerechtelijke uithuiszettingen tijdelijk niet toe te laten. Gerechtelijke uithuiszettingen die toch zouden worden doorgevoerd, zullen voortaan zonder recht of titel gebeuren. Het besluit machtigt uitdrukkelijk de politie om deze bepalingen te laten naleven. Dit geldt zolang de civiele noodsituatie van kracht is. Voorlopig is dat tot en met 17 juli.

• Een eerdere aankondiging van de Vlaamse minister van Wonen gaf ook aan dat een noodzakelijke uithuiszetting ten gevolge van een onbewoonbaarverklaring wel kon, als er direct een alternatief voorzien werd. De lokale besturen zouden hiervoor eenmalig beroep kunnen doen op de middelen van het Fonds voor de Huisvesting.

Uitstel van betaling voor woonkredieten van het Vlaamse Woningfonds

Ontleners van hypothecaire kredieten bij het Vlaamse Woningfonds kunnen uitstel van betaling krijgen voor een termijn van 6 maanden tot uiterlijk eind oktober 2020.

WERK & SOCIALE BESCHERMING

Tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

• De minister van Economie heeft op 8 april in de Kamercommissie aangekondigd dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen bevroren zou worden tussen 1 april en 30 juni, omwille van de COVID-19-crisis. Een koninklijk besluit volgt nog.

• Gezien de omstandigheden zijn de werkzoekenden niet in staat om werk te zoeken. De maatregel is voorlopig voorzien voor drie maanden, tussen 1 april en 30 juni, maar zal indien nodig verlengd worden.

• Deze maatregel is ook van toepassing op personen die vallen onder het artiestenstatuut. Voor hen zal het percentage van zestig procent als vergoedingsbasis worden behouden.

Tijdelijke verlenging van de duurtijd van de inschakelingsuitkering

De minister van Economie heeft op 8 april aangekondigd dat de duurtijd van de inschakelingsuitkering, die normaal beperkt is tot drie jaar, met drie maanden verlengd wordt wegens de COVID-19-crisis.

Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Hier kan je meer info vinden over o.a. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, overbruggingsrecht, betalingsmodaliteiten voor sociale bijdragen, hinderpremie en arbeidsongeschiktheid. 

VERZEKERINGEN & BELASTINGEN

Personenbelasting

• Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.

• Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

• Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Verzekeringen voor particulieren

• De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de COVID-19 crisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden.

• Voor natuurlijke personen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland vanwege de COVID-19 crisis: een engagement van de verzekeringssector om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020.

• Het opschorten, tot 30 september 2020, van zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldo-verzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten. Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis. Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken.

Voor andere hulpvragen kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Door de coronamaatregelen wordt hoofdzakelijk met gesloten deuren gewerkt, maar we zetten onze dienstverlening zo veel mogelijk digitaal of telefonisch verder. Heb je het moeilijk? Laat het ons weten via info@ocmw.landen.be of bel naar 011 69 05 00. Wij bekijken graag hoe we je verder kunnen helpen.