Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Dorpskernen Getestreek

Bericht voor publieke raadpleging

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 16 februari 2023 ingestemd met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dorpskernen Getestreek’.

Het plan heeft als doel om een gedifferentieerd ruimtelijk beleid mogelijk te maken voor de verdere ontwikkeling van de woongebieden binnen de historisch gegroeide kernen in de gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw.

Op grond van artikel 2.2.12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening informeert en raadpleegt de deputatie de bevolking van de betrokken gemeenten over de startnota.

De startnota zal gedurende zestig dagen ter inzage gelegd worden voor de bevolking in het provinciehuis en in het gemeentehuis van Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw. De documenten zijn tevens digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

De publieke consultatie loopt van 10 maart 2023 tot en met 8 mei 2023. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen over de startnota schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie (per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of per e-mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be). U kunt uw opmerkingen ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van uw gemeente.

Er zullen drie infovergaderingen worden georganiseerd:

  • Op 15 maart vanaf 19u tot 21u30 kan u terecht in de raadszaal van het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter.
  • Op 23 maart vanaf 19u30 tot 22u kan u terecht in de raadszaal van het gemeentehuis van Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden.
  • Op 19 april vanaf 20u tot 22u30 kan u terecht in de raadszaal van het stadhuis van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen

Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en bekendgemaakt via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.