Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Wanneer u in het buitenland huwt en u of uw partner de Belgische nationaliteit heeft , raden we aan om deze akte te laten overschrijven in de Belgische registers van burgerlijke stand. Dit heeft als voordeel dat u in de toekomst ook in België afschriften kan verkrijgen van uw huwelijksakte en dus niet enkel in de plaats waar het huwelijk werd voltrokken.

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Voorwaarden

Geldigheid van een buitenlands huwelijk

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

  • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Buitenlandse huwelijksakte laten erkennen in België

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen, moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn.
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

U laat de buitenlandse huwelijksakte best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van

  • uw plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Laat u de huwelijksakte niet overschrijven in België, dan moet u de uittreksels opvragen in het buitenland.

Bedrag

Kost

De overschrijving is gratis.