Archiefdocumenten raadplegen

OVER HET ARCHIEF

In het stadsarchief worden bestuurlijke en administratieve documenten bewaard die in de loop der tijden werden geproduceerd door het stadsbestuur van Landen en haar deelgemeenten. Het archief staat open voor iedereen die onderzoek wil verrichten naar bijvoorbeeld de geschiedenis van zijn/haar gemeente of zijn/haar voorouders. Het archief is voor iedereen kosteloos toegankelijk. Fotokopieën zijn op vraag en mits instemming van de archivaris verkrijgbaar tegen het geldende tarief. De belangrijkste bepalingen kan je nalezen in het archief- en leeszaalreglement. Op andere inventarissen is het nog even wachten, maar hier kunnen alvast de inventarissen van de archieven van de Landense deelgemeenten (vóór 1977) worden geraadpleegd.

In het archief kan u archiefdocumenten raadplegen.

Procedure

  • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
  • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers.
  • U tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

Bedrag

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart of een ander legitimatiedocument

OPENBAARHEID

Het archief ouder dan 30 jaar is openbaar en kan bijgevolg ter plaatse geraadpleegd worden. Dit principe geldt niet voor stukken die onder één van de volgende beperkingen vallen:

  • de materiële toestand van het stuk laat de lezing ervan niet toe
  • de wetgeving op de openbaarheid van bestuur verbiedt de openbaarheid van het document
  • de wetgeving op bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbiedt de openbaarheid.

De registers van de burgerlijke stand die meer dan 100 jaar oud zijn, kunnen door het publiek geraadpleegd worden. Deze reeks begint meestal vanaf 1812 en loopt tot het heden. Registers jonger dan 100 jaar kunnen enkel geraadpleegd worden mits toestemming van de Leuvense Rechtbank van Eerste Aanleg.

De bevolkingsregisters die meer dan 100 jaar oud zijn, kunnen door het publiek geraadpleegd worden. Registers jonger dan 100 jaar kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden geraadpleegd. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met de archiefdienst. Het merendeel van de oudere bevolkingsregisters worden bewaard in het Leuvense Rijksarchief.

 

HET RIJKSARCHIEF

Ook de Rijksarchieven van Leuven en Luik bewaren heel wat documenten betreffende de geschiedenis van de stad Landen. Neem hiervoor een kijkje op de website van het Rijksarchief (via 'zoeken naar archieven'). Op diezelfde website kan je ook de registers van de burgerlijke stand die meer dan 100 jaar oud zijn digitaal raadplegen (via 'zoeken naar personen').

 

HEEMKUNDE PEPIJN@LANDEN

Om u te helpen in uw zoektocht naar het verleden verwijzen we ook graag naar het archief en documentatiecentrum van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen: www.ghklanden.be.

Welkom na afspraak met de archivaris. Gelieve steeds vooraf een afspraak te maken!