Openbaarheid van bestuur

Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Dat werd vastgelegd in het bestuursdecreet.

Voorwaarden

In principe komen alle bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking. De wetgeving voorziet hierop wel een aantal uitzonderingen.

Procedure

  • Aanvragen verlopen schriftelijk, bij voorkeur via het online formulier op de website.
  • Binnen 20 kalenderdagen na registratie van uw aanvraag wordt uw vraag beantwoord. Deze termijn kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen, indien de gevraagde informatie moeilijk op korte termijn verzameld kan worden of indien de toetsing aan de uitzonderingsgronden een langere termijn vereist.
  • De algemeen directeur bekijkt de aanvraag en gaat na of er al dan niet, of slechts gedeeltelijk overgegaan kan worden tot openbaarmaking.
  • Na een positieve beslissing krijgt u toegang tot de gevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat wij u inzage verlenen, uitleg verschaffen of u een afschrift bezorgen. Dit gebeurt uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (of 40 in geval van verlenging) na registratie van uw aanvraag.

Beroep

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: openbaarheid@vlaanderen.be of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat u deze beslissing hebt ontvangen.