Subsidie buurtfeest

Het stadsbestuur voorziet de mogelijkheid tot subsidiëring van straat-, buurt- en wijkfeesten. Het erkent het belang van een algemene leefbaarheid en erkent het wijkfeest als maatschappelijk instrument voor buurtintegratie. Het wil door deze initiatieven te steunen actief meewerken aan lokale gemeenschapsvorming en wenst alle initiatieven gelijk te behandelen.

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voor wie?

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat, plein, wijk of buurt. Het feest moet aangevraagd én georganiseerd worden door de buurtbewoners zelf.
  • Het ingediende project moet zich uitdrukkelijk richten tot alle bewoners van de betrokken straat, plein, wijk of buurt. De uitnodiging tot het feest mag zich enkel richten tot de bewoners van een straat (met zijstraten) of een welbepaalde wijk of buurt.
  • Het minimum aantal deelnemers wordt vastgesteld op 25.
  • De inrichters dienen zelf in te staan voor alle mogelijke verplichtingen zoals tapvergunning, SABAM en Billijke Vergoeding voor zover van toepassing.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Procedure

Elke aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29, 3400 Landen, minstens twee maanden voor de activiteit, via een hiervoor bestemd aanvraagformulier.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 125 euro.

De uitbetaling van de subsidie kan slechts gebeuren nadat het feest effectief is doorgegaan en na voorlegging van de volgende gegevens:

  • Melding van het totaal aantal deelnemers en/of bezoekers.
  • Minstens één sfeerfoto van de activiteit.

Regelgeving

De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2006 is van toepassing.

Subsidiereglementen