Openbare oproep tot deskundigen in de GeCoRo.

Gepubliceerd op dinsdag 1 september 2020 12 u.
Het schepencollege van de stad Landen doet een nieuwe oproep tot kandidaat – deskundigen voor opname in de nieuwe GeCoRo (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

De gouverneur heeft de beslissing van de benoeming van de leden van de GeCoRo vernietigd. Daarom doet het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen een nieuwe oproep naar kandidaat–deskundigen voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.

De GeCoRo is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de GeCoRo allerlei opdrachten voor het lokaal ruimtelijk beleid. De meeste opdrachten hebben te maken met de planning, zoals o.m. een adviserende rol in de totstandkoming van (gemeentelijk) ruimtelijke beleidsplannen, … De GeCoRo heeft ook een adviserende rol bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen. De commissie kan een advies uitbrengen over omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen of verkavelingen die een belangrijke invloed hebben in de omgeving van Landen.

Het gewenste profiel:

  • voeling hebben met wat in de gemeente leeft
  • voldoende onafhankelijk zijn
  • inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening
  • niet enkel diploma’s maar ook praktijkkennis of ervaring door uitoefening van een specifiek beroep of engagement kunnen wijzen op deskundigheid.

Volgens het decreet Lokaal Bestuur moet er in de GECoRo gestreefd worden naar een correcte man/ vrouw verhouding.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 en zijn wijzigingen tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de GeCoRo.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 03 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de GeCoRo.

De gemotiveerde kandidatuurstelling met opgave van ‘titels en verdiensten’ moet ingediend zijn voor 1 november 2020 bij het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 – 3400 Landen.

Voor meer info kan u terecht bij mevrouw Indra Bilsen – Groepshoofd R&O – omgeving@landen.be