Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit in de gemeente.

Het huidige mobiliteitsplan van Landen dateert van 2010 en is aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur heeft beslist om het plan volledig te vernieuwen en neemt het initiatief om een gedragen oplossing te vinden voor de mobiliteit in onze stad. 

Daarom hebben wij beroep gedaan doen op de burgers en een participatietraject doorlopen waarbij we in dialoog zijn gegaan met verschillende stakeholders in de buurt en ook onze inwoners bevragen.

We hebben het brede publiek uit de stad en omliggende regio's bij de bevraging betrokken. We hebben o.a. gepolst naar de knelpunten, meest voorkomende bestemmingen, gebruik van vervoersmodi... Kortom, hoe kunnen we bijdragen tot de leefbaarheid van en verbinding in de stad en de dorpen. Klik hier om de resultaten van de bevraging te bekijken 

Aan de hand van de ontvangen informatie, bestaande visies en beleidsplannen hebben wij de eerste fase van ons mobiliteitsplan afgesloten met de oriëntatienota.

In een volgende fase spraken we met burgerpanels en partners over concrete invulling van de knelpunten en kansen. Op basis van deze input komen we tot een beleidsplan en actietabel.

Op 26 april 2023 werd het ontwerp voorgesteld aan het publiek. Nadien vroeg de gemeenteraad een verkeersveiligheidsaudit over de nieuwe circulatiemaatregelen. Hieronder vinden jullie alvast de ontwerpnota's van het nieuwe mobiliteitsplan en het rapport van de verkeersveiligheidsaudit. Kortelings bepaalt het bestuur hoe we hiermee verder gaan!