Subsidie buurtfeest

Het stadsbestuur voorziet de mogelijkheid tot subsidiëring van straat-, buurt- en wijkfeesten. Het erkent het belang van een algemene leefbaarheid en erkent het wijkfeest als maatschappelijk instrument voor buurtintegratie. Het wil door deze initiatieven te steunen actief meewerken aan lokale gemeenschapsvorming en wenst alle initiatieven gelijk te behandelen.

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voor wie?

Onder straatfeesten wordt verstaan de activiteiten die het buurtleven opwaarderen en ontmoeting stimuleren. Elk straat-, buurt-, wijkcomité of -initiatief dat als doel heeft de buurt meer leefbaar te maken en de sociale contacten te bevorderen door de organisatie van een straat- buurt- of wijkfeest kan in aanmerking komen voor een subsidie.

Worden uitgesloten van dit reglement:

 • Privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten en buurtkermissen
 • Feesten bestemd voor de eigen aangesloten leden
 • Feesten met een politiek, religieus en filosofisch karakter
 • Feesten met een louter winstgevend doel.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat, plein, wijk of buurt. Het feest moet aangevraagd én georganiseerd worden door de buurtbewoners zelf.
 • Het ingediende project moet zich uitdrukkelijk richten tot alle bewoners van de betrokken straat, plein, wijk of buurt. De uitnodiging tot het feest mag zich enkel richten tot de bewoners van een straat (met zijstraten) of een welbepaalde wijk of buurt.
 • Het minimum aantal deelnemers wordt vastgesteld op 25.
 • De inrichters dienen zelf in te staan voor alle mogelijke verplichtingen zoals tapvergunning, SABAM en Billijke Vergoeding voor zover van toepassing.

Elke straat, plein, wijk of buurt kan slechts één keer per jaar een subsidie aanvragen in het kader van dit reglement.

Procedure

Elke aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29, 3400 Landen, minstens twee maanden voor de activiteit, via een hiervoor bestemd aanvraagformulier.

De aanvragers kunnen slechts subsidies ontvangen in het kader van dit reglement indien ze voor hun activiteit geen andere gemeentelijke subsidie ontvangen. 

De aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 • Het adres van twee initiatiefnemers die woonachtig zijn in de betrokken, straat, plein, wijk of buurt.
 • De plaats, datum en omschrijving van de activiteit.
 • De manier van bekendmaking.
 • De eventuele deelnameprijs.
 • De beoogde doelgroep (buurt of duidelijk afgebakend gedeelte van een buurt).
 • De aanvraag moet eveneens vermelden of er elektronisch versterkte muziek zal gedraaid worden (in het kader van de milieuwetgeving).

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 125 euro.

Afhandeling

De uitbetaling van de toelage kan slechts gebeuren nadat het feest effectief is doorgegaan en na voorlegging van de volgende documenten:

 • Melding van het totaal aantal deelnemers en/of bezoekers.
 • Minstens één sfeerfoto van de activiteit.

Regelgeving

De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2006 is van toepassing.

Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van sommige toelagen, is de aanvrager in ieder geval gehouden om de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet zal doorgaan, deelt de organisator dit onverwijld mee aan het college van burgemeester en schepenen.

Subsidiereglementen