Afschaffen en verleggen buurt- en voetwegen

Het is mogelijk de ligging van een buurt- of voetweg te wijzigen op terrein. Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in het nieuwe decreet houdende de gemeentewegen.

U volgt de wijzigingsprocedure voor de opmaak van uw dossier - er volgt een openbaar onderzoek - eventuele bezwaren tegen de gevraagde verplaatsing of afschaffing kunnen gedurende deze periode worden ingediend - schattingsverslag, mogelijk bekomen één of meerdere percelen een meerwaarde.

Procedure

De gemeenteraad stelt het ontwerp van grafisch plan tot opheffing/ wijziging van een gemeenteweg voorlopig vast. Er volgt, binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling, een openbaar onderzoek - gedurende 30 dagen ligt het dossier ter inzage gelegd in het gemeentehuis en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

De gemeenteraad stelt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het grafisch plan tot opheffing/ wijziging van een gemeenteweg definitief vast.

Bij de definitieve vaststelling van het grafisch plan tot de opheffing/ wijziging van een gemeenteweg kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd, of eruit voortvloeien.Regelgeving

Decreet houdende de gemeentewegen
Datum 03/05/2019

Wat meebrengen

De aanvraag bevat een grafisch plan waarop minstens de volgende elementen zijn aangeduid:
1° de op te heffen rooilijn, het op te heffen rooilijnplan of het desbetreffende deel daarvan;
2° de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de aanpalende kadastrale percelen en onroerende goederen;
3° de naam van de eigenaars van de aanpalende kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn;
4° motivering: de aanvrager vermeldt de functie of het nut van de aanpassing, nadelen en voordelen voor de gebruiker;


In voorkomend geval bevat het grafisch plan de volgende aanvullende elementen:
1° een berekening van de eventuele waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de opheffing van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het decreet;
2° de nutsleidingen die als gevolg van de opheffing van de gemeenteweg op private eigendom zullen liggen;
3° de op te heffen achteruitbouwstroken.