Steunmaatregelen voor particulieren

Door verschillende overheden worden beslissingen genomen om de financiële impact van de coronamaatregelen draaglijker te maken. De belangrijkste maatregelen van de Federale en Vlaamse overheid worden hieronder vermeld. Maar neem zeker ook een kijkje bij de rubrieken Steunmaatregelen voor zelfstandigen en School gesloten - info voor de ouders.

ENERGIE & WATER

Behandeling van de aanvragen aan het sociaal stookoliefonds

• De voorkeur gaat naar een elektronische of schriftelijke procedure. De aanvragers kunnen het aanvraagformulier downloaden op de internetsite en een kopie of een foto maken van hun leveringsbon en dit alles per mail of elektronisch naar het OCMW sturen. De aanvragers kunnen eveneens alles in een enveloppe steken en die in de brievenbus van het OCMW steken.

• Wat de termijn van 60 dagen betreft waarover de persoon beschikt om zijn aanvraag aan het OCMW te bezorgen, vanaf de leverdatum, kan de huidige periode worden beschouwd als overmacht. Bijgevolg zal iemand die zijn aanvraag bezorgt in april, terwijl de einddatum eind maart was, overmacht kunnen inroepen en aanspraak kunnen maken op de verwarmings-toelage wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan.

Tegemoetkoming in de water- en energiefactuur voor wie tijdelijk werkloos werd

• De Vlaamse overheid geeft een eenmalige financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden ten gevolge van COVID-19. De forfaitaire vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro en is als volgt samengesteld: voor water 30,77 euro, voor de verwarmingskosten 95,05 euro en voor de elektriciteitskosten 76,86 euro.

• Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

• Deze vergoeding wordt eveneens uitbetaald aan de betrokken werknemers in volgende situaties: bewoners in een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke watermeter (op naam van de syndicus); bewoners van een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt; klanten met een budgetmeter.

Opladen budgetmeters

De budgetmeter kan opgeladen worden in de inkomsas van het Sociaal Huis. Deze blijft 24/7 toegankelijk.

Verbod op afsluiting van gas en elektriciteit

Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van gas of elektriciteit.

Verbod op afsluiten of begrenzen van het debiet van de waterlevering

Zolang de strikte maatregelen van kracht zijn, zullen de exploitanten niet overgaan tot begrenzing of afsluiting.

Energielening

Hebt u een energielening afgesloten bij een Energiehuis? De kapitaalsterugbetaling van de energielening werd voor 3 maanden automatisch uitgesteld. Het uitstel gaat in vanaf vervaldagen op 20 april. Leners die hun afbetaling gewoon verder willen laten lopen, kunnen dat aan hun energiehuis laten weten.

WONEN

Betalingsuitstel voor hypothecair krediet (akkoord van 22 maart tussen de minister van Financiën en de bankensector)

• Particulieren en ondernemingen/organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen kosteloos betalingsuitstel (tot en met 30 september 2020) van hun hypothecair krediet vragen.

• Voor particulieren:
 - een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende maximum 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend;

 - de banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen;

 - de financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

• Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

Huurprijsvermindering in sociale huur

Als een huurder of een van de personen van wie het inkomen in aanmerking wordt genomen voor de huurprijsberekening tijdelijk werkloos is wegens overmacht (reden ‘coronavirus’) wordt de huurprijs berekend op basis van het huidige inkomen, met name de som van de inkomsten van de maand die aan de toepassing voorafgaat.

Verlenging huurovereenkomst wegens uitzonderlijke omstandigheden

In afwijking van de regelgeving kan de huurder tijdens de duurtijd van de coronavirusmaatregelen de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen met een e-mail. Die aanvraag kan ook nog gebeuren tijdens de maand voor de vervaldag van de huur.

Tijdelijk verbod op uithuiszettingen

• De Vlaamse regering heeft op 27 maart beslist om gerechtelijke uithuiszettingen tijdelijk niet toe te laten. Gerechtelijke uithuiszettingen die toch zouden worden doorgevoerd, zullen voortaan zonder recht of titel gebeuren. Het besluit machtigt uitdrukkelijk de politie om deze bepalingen te laten naleven. Dit geldt zolang de civiele noodsituatie van kracht is. Voorlopig is dat tot en met 17 juli.

• Een eerdere aankondiging van de Vlaamse minister van Wonen gaf ook aan dat een noodzakelijke uithuiszetting ten gevolge van een onbewoonbaarverklaring wel kon, als er direct een alternatief voorzien werd. De lokale besturen zouden hiervoor eenmalig beroep kunnen doen op de middelen van het Fonds voor de Huisvesting.

Uitstel van betaling voor woonkredieten van het Vlaamse Woningfonds

Ontleners van hypothecaire kredieten bij het Vlaamse Woningfonds kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen voor een termijn van 6 maanden tot uiterlijk eind oktober 2020. Voor sociale leningen kan u best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker.

Premies van Wonen-Vlaanderen

In de periode van coronavirusmaatregelen wordt de procedure voor de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse huurpremie en de Vlaamse huursubsidie aangepast. Bepaalde termijnen in de procedure worden verlengd. Deze en andere maatregelen voor uw woning vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

WERK & SOCIALE BESCHERMING

Tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

• Het bedrag van je uitkering als volledig werkloze daalt normaalgezien na verloop van tijd. Dat heet ‘degressiviteit’. Die daling in de tijd is nu bevroren van 1 april tot en met 31 augustus.

• Deze maatregel is ook van toepassing op personen die vallen onder het artiestenstatuut. Voor hen zal het percentage van zestig procent als vergoedingsbasis worden behouden.

Tijdelijke verlenging van de duurtijd van de inschakelingsuitkering

Met de periode van 1 april tot en met 31 augustus 2020 wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de duurtijd van inschakelingsuitkeringen. Het basisrecht op inschakelingsuitkeringen van 36 maanden wordt met 5 maanden verlengd.

Corona-ouderschapsverlof

Met deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5. Dit kan opgenomen worden tot met 30 september 2020. Het bedrag van de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof ligt 25% hoger dan het bedrag van het gewone halftijdse of 1/5 ouderschapsverlof.

Wijzigingen vanaf 1 juli:

• De alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen. 

• Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon. 

Tijdelijke schorsing van een lopende periode van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof en tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit een vitale sector

Om ervoor te zorgen dat werkgevers die behoren tot een vitale sector tijdelijk kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te kunnen blijven functioneren, heeft de regering 2 maatregelen genomen:

• Je kan met je werkgever die behoort tot een vitale sector overeenkomen om tijdelijk je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof stop te zetten om bij die werkgever te werken.

• Je kan, tijdens je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof dat je hebt genomen bij je werkgever een activiteit beginnen bij een andere werkgever uit een vitale sector om eventuele knelpunten mee op te vangen.

Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Hier kan je meer info vinden over o.a. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, overbruggingsrecht, betalingsmodaliteiten voor sociale bijdragen, hinderpremie en arbeidsongeschiktheid. 

LAGE INKOMENS

Tijdelijke vrijstellingen voor berekening leefloon

• Bij de berekening van de bestaansmiddelen van een leefloongerechtigde wordt geen rekening gehouden met het loon dat de betrokkene ontvangt bij een tewerkstelling in een vitale sector. Deze maatregel heeft uitwerking vanaf 1 april 2020 en geldt voorlopig tot 30 juni 2020, maar wordt vermoedelijk verlengd tot eind augustus.

• Er wordt tijdelijk geen onderscheid meer gemaakt tussen beursstudenten en niet-beursstudenten voor wat betreft de toepassing van de SPI-vrijstelling (253,88 euro) op inkomsten uit studentenarbeid. Ingangsdatum per 1 mei 2020, eindigend op 30 juni 2020. Maar ook deze maatregel wordt vermoedelijk verlengd tot eind augustus.

Tijdelijke verhoging uitkering leefloongerechtigden, personen met een beperking en IGO-gerechtigden 

Leefloongerechtigden, personen met een beperking en IGO-gerechtigden krijgen gedurende 6 maanden 50 euro bovenop hun uitkering.

Toelage via het groeipakket

Voor gezinnen met een inkomen onder 2.213,30 euro bruto die door de coronamaatregelen een inkomensverlies van minstens 10% hebben geleden in vergelijking met januari of februari 2020, zal een toelage voorzien worden van 120 euro (3 x 40 euro) voor maximum 3 maanden via het groeipakket. Je kan dit aanvragen tot 31 oktober 2020 bij de uitbetaler van jouw Groeipakket.

VERZEKERINGEN & BELASTINGEN

Personenbelasting

• Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.

• Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

• Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich zowel voor privépersonen als voor bedrijven soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen. Hiervoor kan je contact opnemen met de Vlaamse Belastingdienst.

Verlenging termijnen om aan fiscale verplichtingen voor erfbelasting en registratiebelasting te voldoen

De Vlaamse Belastingdienst voorziet als algemene maatregel een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert momenteel als referentiedatum 31 juli als datum einde verstrengde coronamaatregelen. Er geldt dus een algemene termijnverlenging tot en met 30 september. Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen.

Tijdelijke versoepeling waardering beursgenoteerde effecten in aangifte nalatenschap

De coronacrisis bracht eveneens een crisis in de economie en op de beurs teweeg. Daardoor dreigen beursgenoteerde effecten (zoals fondsen of aandelen) voor een niet-representatieve waarde aangegeven te moeten worden in een aangifte van nalatenschap. Daarom voorziet de Vlaamse regelgeving tijdelijk in een extra mogelijk waarderingsmoment. Naast de al bestaande keuze tussen de slotkoers op de dag van het overlijden van de erflater, of de slotkoers één maand of twee maanden later, wordt de slotkoers drie maanden na het overlijden als vierde optie toegevoegd. Deze extra keuzemogelijkheid bestaat voor overlijdens tussen 13 november 2019 en 30 september 2020. Voor alle effecten moet wel dezelfde datum gekozen worden.

Verzekeringen voor particulieren

• De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de COVID-19 crisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden.

• Voor natuurlijke personen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland vanwege de COVID-19 crisis: een engagement van de verzekeringssector om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020.

• Het opschorten, tot 30 september 2020, van zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldo-verzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten. Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis. Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken.

Voor andere hulpvragen kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Heb je het moeilijk? Laat het ons weten via info@ocmw.landen.be of bel naar 011 69 05 00. Wij bekijken graag hoe we je verder kunnen helpen.