Vacatures

Deskundige Omgeving (2e oproep)

Het stadsbestuur zoekt opnieuw gemotiveerde kandidaten voor de voltijdse betrekking van deskundige Omgeving (m/v; salarisschaal B1-B2-B3). Voor deze contractuele betrekking wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Functie:
De deskundige maakt deel uit van de dienst Omgeving (groep Ruimte & Omgeving) en werkt onder de directe leiding van het diensthoofd. Hij voert de doelstellingen en acties in het kader van omgevingszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu) uit. Hij realiseert een vlotte en correcte dienstverlening, en vervult een informatieve rol op het vlak van omgevingszaken.

Profiel, o.a.:
- kennis hebben van de wetgeving (wetten, decreten, besluiten) die het eigen werkdomein beheerst, vooral inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en huisvesting
- kennis hebben van de functie en werking van de stadsdiensten
- basiskennis hebben van het gemeentedecreet
- basiskennis hebben van de administratieve en kantoortechnieken, en van de belangrijkste studiemethodes en -technieken met betrekking tot het eigen werkdomen
- basiskennis hebben van technieken inzake beleidsvoorbereiding en rapportering
- nuttige werkervaring in de sector: strekt tot aanbeveling
- een positieve ingesteldheid hebben ten aanzien van het stedelijk beleid inzake omgevingszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu)
- zin hebben voor initiatief: formuleren van oplossingen en voorstellen, en adequaat reageren op problemen en onverwachte situaties
- creatief zijn: originele en oorspronkelijke oplossingen en voorstellen formuleren
- klantgericht werken: op actieve wijze reageren op de uitgesproken en onuitgesproken vragen van de klant; een correcte service verlenen en klachten ernstig nemen
- nauwkeurig kunnen werken: correct werk afleveren met oog voor details
- een organiserend vermogen hebben: taken plannen en coördineren, en de verschillende aspecten overzien zodat ze op een soepele en harmonische manier op elkaar afgestemd zijn
- samenwerken: erop gericht zijn samen met anderen te werken en te beslissen
- overtuigingskracht hebben: de gesprekspartner enthousiast kunnen maken voor een bepaalde mening of een bepaald gedrag
- zeer loyaal en gemotiveerd zijn: zich identificeren met de eigen opdracht en met de waarden en doelstellingen van het bestuur in het algemeen
- resultaatgericht kunnen werken: voor zichzelf en voor anderen duidelijke doelen formuleren en er voortdurend naar streven om dit te bereiken
- stressbestendig zijn: goed blijven functioneren bij een hoge werkdruk, negatieve reacties van klanten en onverwachte tegenslagen.

Vereisten, o.a.:
- voldoen aan de diplomavereiste: een diploma hebben dat toegang geeft tot een betrekking van niveau B (bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld)
- een rijbewijs B hebben of dit behalen binnen de 12 maanden (vanaf de datum van indiensttreding).
- slagen voor de selectieproeven, die vermoedelijk zullen plaatsvinden vanaf begin mei 2018; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

Meer over deze functie: zie functiebeschrijvingvoorwaarden en organogram.

Ons aanbod:
- een boeiende, voltijdse job in een stabiele omgeving
- aanstelling na afloop van de selectieproeven
- een contractuele tewerkstelling, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (eerste evaluatie na twee maanden)
- een brutosalaris van min. 2.412 EUR en maximum 4.065 EUR per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- andere voordelen: een gunstige verlofregeling, recht op aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse ?
Heb je interesse voor deze voltijdse job, zend dan je kandidatuur via een ingevuld inschrijvingsformulier per brief of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be) en voeg eveneens een kopie van het vereiste diploma toe aan je sollicitatie. De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op donderdag 12 april 2018 (om 12.00 uur).


Info
Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (personeel@landen.be , tel. 011 88 03 06).

Deskundige Infrastructuur & GIS (3e oproep)

Het stadsbestuur zoekt opnieuw gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de voltijdse betrekking van deskundige Infrastructuur & GIS (salarisschalen B1-B2-B3). Voor deze contractuele betrekking wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Functie:
De deskundige Infrastructuur & GIS maakt deel uit van de afdeling Projecten, Infrastructuur & Mobiliteit van de dienst Planning & Werken (groep Ruimte & Omgeving) en werkt onder de directe leiding van het diensthoofd. Hij staat in voor het ontwerpen van infrastructuurwerken (vooral gebouwen) voor het stadsbestuur, het AGB Landen en het OCMW. Hij voert beleidsmatige ondersteuning en project- en expertwerk uit op het vlak van het geografisch  informatiesysteem (GIS) en behandelt mobiliteitsvraagstukken.

Profiel, o.a.:
- kennis hebben van de wetgeving die het eigen werkdomein beheerst, vooral inzake infrastructuurwerken (openbare gebouwen), geografisch informatiesysteem (GIS), overheidsopdrachten, veiligheid, …
- een brede professionele (algemeen-technische) kennis hebben, vooral inzake gebouwen en ICT-gebruik (GIS-toepassingen)
- kennis hebben van de functie en werking van de stads- en OCMW-diensten
- basiskennis hebben van de wetgeving inzake verkeerskunde, milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening
- basiskennis hebben van administratieve en kantoortechnieken, alsook van de belangrijkste studiemethodes en -technieken met betrekking tot het eigen werkdomein
- basiskennis hebben van de technieken inzake beleidsvoorbereiding en rapportering
- nuttige werkervaring in bouw- of ICT-sector: strekt tot aanbeveling
- een positieve ingesteldheid hebben ten aanzien van het stedelijk beleid inzake gebouwenbeheer en GIS
- zin hebben voor initiatief: formuleren van oplossingen en voorstellen, en adequaat reageren op problemen en onverwachte situaties
- creatief zijn: originele en oorspronkelijke oplossingen en voorstellen formuleren
- klantgericht werken: op actieve wijze reageren op de uitgesproken en onuitgesproken vragen van de klant; een correcte service verlenen en klachten ernstig nemen
- nauwkeurig kunnen werken: correct werk afleveren met oog voor details
- een organiserend vermogen hebben: taken plannen en coördineren, en de verschillende aspecten overzien zodat ze op een soepele en harmonische manier op elkaar afgestemd zijn
- projectmanagement: projecten goed kunnen plannen en coördineren
- kunnen samenwerken: erop gericht zijn samen met anderen te werken en te beslissen; anderen betrekken, en luisteren, denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen
- resultaatgericht kunnen werken: voor zichzelf en voor anderen duidelijke doelen formuleren en er voortdurend naar streven om dit te bereiken.
- stressbestendig zijn: goed blijven functioneren bij een hoge werkdruk, negatieve reacties van klanten en onverwachte tegenslagen
- flexibel zijn: de eigen stijl, benaderingswijze of aanpak aanpassen in functie van de gesprekspartner en van de omstandigheden met het oog op het bereiken van zijn doel.

Vereisten, o.a.:
- voldoen aan de diplomavereiste: een diploma hebben dat toegang geeft tot een functie van niveau B (bachelordiploma of ermee gelijkgesteld) en behaald werd in de studierichting bouwkunde, openbare werken, topografie of architectuur (of gelijkwaardig); laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure, maar ze moeten wel een studiebewijs voorleggen, alsook een verklaring dat ze binnen de termijn van max. 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma
- een rijbewijs B hebben of dit behalen binnen de 12 maanden (vanaf de datum van indiensttreding)
- slagen voor de selectieproeven, die vermoedelijk zullen plaatsvinden vanaf midden april 2018; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

Meer over deze functie: zie functiebeschrijvingvoorwaarden en organogram.

Ons aanbod:
- een boeiende voltijdse job in een stabiele omgeving, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (eerste tussentijdse evaluatie na twee maanden)
- spoedige aanstelling (indiensttreding na afloop van de selectieprocedure, vermoedelijk vanaf midden mei 2018)
- een brutosalaris van min. 2.412 EUR en max. 4.065 EUR per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- andere voordelen: een gunstige verlofregeling, recht op aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse ?
Heb je interesse voor deze voltijdse job, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste diploma of een studiebewijs met verklaring) schriftelijk per brief of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op maandag 26 maart 2018 (om 12.00 uur).

Info
Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (personeel@landen.be, tel. 011 88 03 06).

Spontaan solliciteren

Het stadsbestuur is permanent op zoek naar kandidaten voor volgende vervangingsbetrekkingen: poetsvrouw/poetsman, hulparbeider, administratief assistent en kinderbegeleider (kinderverzorg(st)er in een kinderdagverblijf). De kandidaten worden opgenomen in een lijst die minstens zes maanden geldig blijft, en ze zullen te gepasten tijde uitgenodigd worden voor een selectieproef.

Heb jij interesse, schrijf dan een briefje naar onderstaand adres of richt je tot onze contactpersoon.

Hoe spontaan solliciteren ?

Je kan ook voor andere jobs spontaan solliciteren, en dit door een briefje (met vermelding van de beoogde functie + cv* + kopie van diploma) te zenden naar volgend adres:

het college van burgemeester en schepenen
Stationsstraat 29
3400 LANDEN.

* Voor de opmaak van jouw curriculum vitae (cv) gebruik bij voorkeur het model van sollicitatieformulier.


Algemeen organogram van de stadsdiensten

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -