Vacatures

Kinderbegeleider (wervingsreserve)

Met het oog op de aanleg van een wervingsreserve (voor vervangingsopdrachten en opdrachten van bepaalde duur) zoekt het stadsbestuur dringend gemotiveerde kandidaten voor de betrekking van kinderbegeleider (m/v, salarisschaal C1-C2) in contractueel dienstverband.

Functie, o.a.:
De kinderbegeleiders maken deel uit van een team verzorgenden, verbonden aan het stedelijk kinderdagverblijf, en werken onder de leiding van het afdelingshoofd (afdeling Kinderdagverblijf/Crèche van de dienst Welzijn). De kinderbegeleiders staan in voor het welzijn van jonge kinderen (baby’s en peuters), door middel van het tot stand brengen van een kwaliteitsvol en aangenaam dagverblijf en van een nauwe vertrouwensband met ouders en familie.
Profiel, o.a.:
- een grondige kennis hebben van begeleidings- en verzorgingstechnieken (bij baby’s en peuters)
- kennis hebben van de reglementering en de werking van een kinderdagverblijf/crèche
- basiskennis hebben van :
   o  kinderpsychologie en -pedagogiek, vooral met betrekking tot de leeftijdscategorie van baby’s en peuters
   o  medische verzorging van baby’s en peuters
   o  de veiligheidsvoorschriften
   o  de functie en werking van de stadsdiensten
- kunnen analyseren: een situatie in hanteerbare elementen opdelen en relaties leggen tussen de verschillende elementen van het probleem
- klantgericht kunnen werken
- nauwkeurig kunnen werken: correct werk afleveren met oog voor details
- een organiserend vermogen hebben: taken plannen en coördineren, en de verschillende aspecten overzien zodat ze op een soepele en harmonische manier op elkaar afgestemd zijn
- houding en uiterlijk voorkomen: in verschillende situaties een sterke en geloofwaardige eerste indruk maken en die kunnen handhaven.
- samenwerken: erop gericht zijn samen met anderen te werken en te beslissen
- een empathisch vermogen hebben: zich kunnen voorstellen hoe anderen zich voelen in de situatie waarin zij zich bevinden en daar in het eigen gedrag ook rekening mee houden
- een positieve instelling hebben ten aanzien van het stedelijk beleid inzake kinderopvang
- leergericht en assertief zijn.
 
Vereisten, o.a.:
- voldoen aan de vereiste taalkennis
- voldoen aan de diplomavereiste: een diploma van secundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld) bezitten, én een diploma of getuigschrift of brevet overeenkomstig de lijst van de vereiste kwalificaties, opgelegd door Kind & Gezin aan erkende kinderdagverblijven (en vermeld in het ministerieel besluit van 27 februari 2014, bv. STW, lerarenopleiding, …);
- een uittreksel uit het strafregister (model 2, af te leveren door de dienst Burgerzaken van de gemeente waarin de kandidaat woont) kunnen voorleggen
- een attest van 'levensreddend handelen bij kinderen' hebben; dit attest moet  voorgelegd worden op het ogenblik van aanwerving (aanstelling)
- slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die vermoedelijk in de 2e helft van oktober 2017 zal plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor de duur van één jaar (eenmaal verlengbaar).
 
Meer over deze functie: zie functiebeschrijvingvoorwaarden en organogram.
 
Aanbod:
- aanstelling en indiensttreding in geval van een tijdelijke vacature (een deeltijdse/voltijdse vervangingsopdracht of een betrekking waarvan de duur maximum 2 jaar bedraagt).
- een brutosalaris van min. 11,47 EUR en max. 19,31 EUR per uur (voor een halftime opdracht: min 945 EUR en max. 1.590 EUR bruto per maand); naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- maaltijdcheques, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement
 
Interesse ?
De kandidaturen (met een ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste diploma) moeten per brief of e-mail gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be), en toekomen uiterlijk op maandag 16 oktober 2017 (om 12.00 uur).
Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking en de oprichting van een reserve zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (Personeel@landen.be; tel. 011 88 03 06).

Poetsvrouw/-man (wervingsreserve)

Het stadsbestuur van Landen zoekt gemotiveerde kandidaten voor de deeltijdse/voltijdse betrekking van poetsvrouw/-man in contractueel dienstverband, en dit met het oog op de aanleg van een wervingsreserve (voor vervangingsopdrachten en opdrachten van bepaalde duur < 2 jaar).
 
Functie
De poetsvrouw/-man maakt deel uit van de schoonmaakploeg(en) en werkt onder de directe (dagelijkse) leiding van de dienstverantwoordelijke (op de toegewezen standplaats), alsook onder de algemene leiding van het diensthoofd Personeelsaangelegenheden. Door  het uitvoeren van het poetsonderhoud in stadsgebouwen staat hij/zij mee in voor een nette, hygiënische en gezellige leef- en werkomgeving. Hij/zij verleent ook assistentie bij de organisatie van recepties, feestelijkheden, …
 
Profiel, o.a.:
- kennis hebben van onderhoudsmaterialen, -producten en -technieken
- zelfstandig én in teamverband kunnen werken
- zin hebben voor orde, hygiëne en stiptheid
- flexibel zijn
- bereid zijn om bij gelegenheid te werken buiten de normale arbeidsuren (‘s avonds en in het weekend).
 
Bijzondere vereisten, o.a.:
- geen diplomavereiste, maar wel voldoen aan de algemene toelatings- en aannemingsvoorwaarden
- slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die waarschijnlijk vanaf 20 november 2017 zal plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor de duur van één jaar (eenmaal verlengbaar).
 
Meer over deze functie: zie functiebeschrijving en voorwaarden.
 
Aanbod:
- aanstelling en indiensttreding in geval van een tijdelijke vacature van poetsvrouw/-man (vervangingsopdracht of een betrekking waarvan de duur tot maximum 2 jaar beperkt is)
- een brutosalaris van min. € 11,22 en max. € 14,02 per uur (voor een halftime job: min. € 923,86 en max. € 1.153,95); naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- andere voordelen: maaltijdcheques, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.
 
Interesse ?
Heb je interesse voor een tijdelijke betrekking van poetsvrouw/-man, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier) per brief of per e-mail naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op maandag 13 november 2017 (12.00 uur).

Info
Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking en de oprichting van de wervingsreserve zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (personeel@landen.be, tel. 011 88 03 06 of 011 88 03 07).


Spontaan solliciteren

Het stadsbestuur is permanent op zoek naar kandidaten voor volgende vervangingsbetrekkingen: poetsvrouw/poetsman, hulparbeider, administratief assistent en kinderbegeleider (kinderverzorg(st)er in een kinderdagverblijf). De kandidaten worden opgenomen in een lijst die minstens zes maanden geldig blijft, en ze zullen te gepasten tijde uitgenodigd worden voor een selectieproef.

Heb jij interesse, schrijf dan een briefje naar onderstaand adres of richt je tot onze contactpersoon.

Hoe spontaan solliciteren ?

Je kan ook voor andere jobs spontaan solliciteren, en dit door een briefje (met vermelding van de beoogde functie + cv* + kopie van diploma) te zenden naar volgend adres:

het college van burgemeester en schepenen
Stationsstraat 29
3400 LANDEN.

* Voor de opmaak van jouw curriculum vitae (cv) gebruik bij voorkeur het model van sollicitatieformulier.


Algemeen organogram van de stadsdiensten

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -