Beslissing over de opmaak van een Plan – MER van het RUP Bedrijvigheid Landen
Het plangebied omvat drie deelplannen, gelegen binnen de gemeente Landen

  1. Deelplan 1: site van AVEVE – gelegen te 3400 Landen, Tiensestraat 300. Deze site is bestemd als gebeid voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s en als agrarisch gebied. Het RUP beoogt het rechttrekken van de onlogische situatie die in het verleden is gemaakt bij de opmaak van het gewestplan en voorziet de ruimte voor uitbreiding van het bedrijf en een vertaling van het planologisch attest
  2. Deelplan 2: site te Neerwinden – gelegen in de dorpskern van Neerwinden. De site Neerwinden is bestemd als gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Het gebied is omgeven door een typerende dorpskern, bebouwing bestaande uit een variatie aan rijwoningen en vrijstaande bebouwing.


Het RUP beoogt een betere ruimtelijke integratie van de site door het herbestemmen naar woongebied met landelijk karakter.
  1. Deelplan 3 – site Ezemaal – gelegen aan de Kraanbeekstraat.


De site Ezemaal is bestemd als industriegebied omringd door een gaaf openruimte landschap. Binnen het RUP wordt gestreefd naar een betere aansluiting bij de door landbouw gekenmerkte omgeving. Om dat te realiseren wordt het deelplan herbestemd naar een bedrijventerrein met overdruk agrarisch gebied. De toekomstige bedrijfsactiviteiten dienen zich te richten tot agrarische en landbouwgerichte activiteiten.
De opmaak van een Plan – MER voor het RUP Bedrijvigheid Landen is niet noodzakelijk.
De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op:
-       De website www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder het dossiernummer SCRPL17160
-       Op het stadhuis van Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen, dienst omgeving elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op dinsdag en woensdag ook van 13.30 tot 16.00 uur, op woensdag van 16.00 tot 19.30 uur (enkel op 9 en 23 augustus en dan vanaf september elke dinsdag en woensdag).


Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -